ทีวี อินไซด์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 333
6 มีนาคม 2553

ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษที่สุด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่คนทั้งชาติพร้อมใจกัน แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์


Blackcatify
Yes it shirt
Red Army Fanclub